Hotline liên hệ094 86 1111 9

0
Bồn Nhựa Sơn Hà
Bồn tự hoại SEPTIC Sơn Hà
Bồn Nước Inox Sơn Hà
máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà
Bảng giá tổng hợp
STT Nhóm SP Hình ảnh Tên Giá gốc Giá bán Số lượng
Máy năng lượng mặt trời
1 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng Titan ống Dầu Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng Titan ống Dầu 14.900.000 đ 8.400.000 đ
2 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng Titan ống Dầu Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng Titan ống Dầu 16.000.000 đ 9.100.000 đ
3 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 220lit thái dương năng Titan ống Dầu Máy nước nóng mặt trời 220lit thái dương năng Titan ống Dầu 19.300.000 đ 10.700.000 đ
4 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 260lit thái dương năng Titan ống Dầu Máy nước nóng mặt trời 260lit thái dương năng Titan ống Dầu 21.300.000 đ 11.500.000 đ
5 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 320lit thái dương năng Titan ống Dầu Máy nước nóng mặt trời 320lit thái dương năng Titan ống Dầu 25.200.000 đ 13.600.000 đ
6 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 140lit thái dương năng GOLD Máy nước nóng mặt trời 140lit thái dương năng GOLD 8.400.000 đ 4.900.000 đ
7 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 160lit thái dương năng GOLD Máy nước nóng mặt trời 160lit thái dương năng GOLD 9.700.000 đ 5.800.000 đ
8 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng GOLD Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng GOLD 10.800.000 đ 6.400.000 đ
9 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng GOLD Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng GOLD 13.200.000 đ 7.800.000 đ
10 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 240lit thái dương năng GOLD Máy nước nóng mặt trời 240lit thái dương năng GOLD 15.000.000 đ 8.400.000 đ
11 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 300lit thái dương năng GOLD Máy nước nóng mặt trời 300lit thái dương năng GOLD 15.200.000 đ 10.100.000 đ
12 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng Titan ống Gold Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng Titan ống Gold 14.300.000 đ 8.000.000 đ
13 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng Titan ống Gold Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng Titan ống Gold 15.300.000 đ 8.700.000 đ
14 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 220lit thái dương năng Titan ống Gold Máy nước nóng mặt trời 220lit thái dương năng Titan ống Gold 18.100.000 đ 9.900.000 đ
15 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 260lit thái dương năng Titan ống Gold Máy nước nóng mặt trời 260lit thái dương năng Titan ống Gold 16.800.000 đ 10.500.000 đ
16 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 320lit thái dương năng Titan ống Gold Máy nước nóng mặt trời 320lit thái dương năng Titan ống Gold 22.400.000 đ 11.700.000 đ
17 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 140lit thái dương năng ECO Máy nước nóng mặt trời 140lit thái dương năng ECO 7.300.000 đ 4.400.000 đ
18 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 160lit thái dương năng ECO Máy nước nóng mặt trời 160lit thái dương năng ECO 8.400.000 đ 4.900.000 đ
19 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng ECO Máy nước nóng mặt trời 180lit thái dương năng ECO 9.200.000 đ 5.500.000 đ
20 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng ECO Máy nước nóng mặt trời 200lit thái dương năng ECO 11.200.000 đ 6.700.000 đ
21 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 240lit thái dương năng ECO Máy nước nóng mặt trời 240lit thái dương năng ECO 13.000.000 đ 7.500.000 đ
22 Máy năng lượng mặt trời Máy nước nóng mặt trời 280lit thái dương năng ECO Máy nước nóng mặt trời 280lit thái dương năng ECO 16.000.000 đ 8.900.000 đ
Bồn nước inox
1 Bồn nước inox Bể Nước Inox Ngầm 1000L Bể Nước Inox Ngầm 1000L 16.600.000 đ 13.900.000 đ
2 Bồn nước inox Bồn Inox 1000lit Đứng Bồn Inox 1000lit Đứng 4.220.000 đ 2.800.000 đ
3 Bồn nước inox Bồn Inox 1000lit Ngang Bồn Inox 1000lit Ngang 4.600.000 đ 2.900.000 đ
4 Bồn nước inox Bể Nước Inox Ngầm 1500L Bể Nước Inox Ngầm 1500L 19.600.000 đ 16.800.000 đ
5 Bồn nước inox Bồn Inox 1500lit Ngang Bồn Inox 1500lit Ngang 7.100.000 đ 4.400.000 đ
6 Bồn nước inox Bồn Inox 1500lit Đứng Bồn Inox 1500lit Đứng 6.580.000 đ 4.100.000 đ
7 Bồn nước inox Bể Nước Inox Ngầm 2000L Bể Nước Inox Ngầm 2000L 22.500.000 đ 19.700.000 đ
8 Bồn nước inox Bồn Inox 2000lit Ngang Bồn Inox 2000lit Ngang 8.940.000 đ 5.700.000 đ
9 Bồn nước inox Bồn Inox 2000lit Đứng Bồn Inox 2000lit Đứng 8.250.000 đ 5.200.000 đ
10 Bồn nước inox Bể Nước Inox Ngầm 3000L Bể Nước Inox Ngầm 3000L 36.800.000 đ 32.900.000 đ
11 Bồn nước inox Bồn Inox 3000lit Ngang Bồn Inox 3000lit Ngang 13.560.000 đ 8.700.000 đ
12 Bồn nước inox Bồn Inox 3000lit Đứng Bồn Inox 3000lit Đứng 12.600.000 đ 7.900.000 đ
13 Bồn nước inox Bồn Inox 4000lit Ngang Bồn Inox 4000lit Ngang 16.680.000 đ 10.600.000 đ
14 Bồn nước inox Bồn Inox 4000lit Đứng Bồn Inox 4000lit Đứng 15.600.000 đ 9.900.000 đ
15 Bồn nước inox Bồn Inox 5000lit Ngang Bồn Inox 5000lit Ngang 21.150.000 đ 13.400.000 đ
16 Bồn nước inox Bồn Inox 5000lit Đứng Bồn Inox 5000lit Đứng 19.700.000 đ 12.500.000 đ
17 Bồn nước inox Bồn Inox 6000lit Ngang Bồn Inox 6000lit Ngang 24.050.000 đ 15.200.000 đ
18 Bồn nước inox Bồn Inox 6000lit Đứng Bồn Inox 6000lit Đứng 22.530.000 đ 14.200.000 đ
19 Bồn nước inox Bể Nước Inox Ngầm 2500L Bể Nước Inox Ngầm 2500L 26.600.000 đ 23.500.000 đ
20 Bồn nước inox Bồn Inox 2500lit Ngang Bồn Inox 2500lit Ngang 9.880.000 đ 6.300.000 đ
21 Bồn nước inox Bồn Inox 2500lit Đứng Bồn Inox 2500lit Đứng 9.500.000 đ 6.000.000 đ
22 Bồn nước inox Bồn Inox 3500lit Ngang Bồn Inox 3500lit Ngang 15.200.000 đ 9.600.000 đ
23 Bồn nước inox Bồn Inox 3500lit Đứng Bồn Inox 3500lit Đứng 14.100.000 đ 8.900.000 đ
24 Bồn nước inox Bồn Inox 4500lit Ngang Bồn Inox 4500lit Ngang 19.100.000 đ 12.300.000 đ
25 Bồn nước inox Bồn Inox 4500lit Đứng Bồn Inox 4500lit Đứng 17.200.000 đ 11.300.000 đ
26 Bồn nước inox Bồn Inox 700lit Ngang Bồn Inox 700lit Ngang 3.550.000 đ 2.300.000 đ
27 Bồn nước inox Bồn Inox 700lit Đứng Bồn Inox 700lit Đứng 3.300.000 đ 2.200.000 đ
28 Bồn nước inox Bồn Inox 500lit Ngang Bồn Inox 500lit Ngang 3.180.000 đ 2.100.000 đ
29 Bồn nước inox Bồn Inox 500lit Đứng Bồn Inox 500lit Đứng 2.920.000 đ 2.000.000 đ
30 Bồn nước inox Bồn Inox 300lit Đứng Bồn Inox 300lit Đứng 2.450.000 đ 1.600.000 đ
31 Bồn nước inox Bồn Inox 300lit Ngang Bồn Inox 300lit Ngang 2.600.000 đ 1.800.000 đ
Bồn nước nhựa
1 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 500lit Đứng Bồn Nhựa 500lit Đứng 1.920.000 đ 1.200.000 đ
2 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 700lit Đứng Bồn Nhựa 700lit Đứng 2.230.000 đ 1.400.000 đ
3 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 1000lit Đứng Bồn Nhựa 1000lit Đứng 2.790.000 đ 1.900.000 đ
4 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 1500lit Đứng Bồn Nhựa 1500lit Đứng 4.260.000 đ 2.800.000 đ
5 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 2000lit Đứng Bồn Nhựa 2000lit Đứng 5.220.000 đ 3.400.000 đ
6 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 3000lit Đứng Bồn Nhựa 3000lit Đứng 8.000.000 đ 5.200.000 đ
7 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 4000lit Đứng Bồn Nhựa 4000lit Đứng 10.300.000 đ 6.600.000 đ
8 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 5000lit Đứng Bồn Nhựa 5000lit Đứng 14.600.000 đ 9.400.000 đ
9 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 300lit Đứng Bồn Nhựa 300lit Đứng 1.380.000 đ 900.000 đ
10 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 1000lit Ngang Bồn Nhựa 1000lit Ngang 3.840.000 đ 2.500.000 đ
11 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 700lit Ngang Bồn Nhựa 700lit Ngang 2.840.000 đ 1.900.000 đ
12 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 500lit Ngang Bồn Nhựa 500lit Ngang 2.270.000 đ 1.400.000 đ
13 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa 300lit Ngang Bồn Nhựa 300lit Ngang 1.730.000 đ 1.100.000 đ
14 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 500lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 500lit Đứng 2.120.000 đ 1.400.000 đ
15 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 700lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 700lit Đứng 2.480.000 đ 1.600.000 đ
16 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 1000lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 1000lit Đứng 3.090.000 đ 2.200.000 đ
17 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 1500lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 1500lit Đứng 4.610.000 đ 3.100.000 đ
18 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 2000lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 2000lit Đứng 5.670.000 đ 3.700.000 đ
19 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 3000lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 3000lit Đứng 8.650.000 đ 5.700.000 đ
20 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 4000lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 4000lit Đứng 11.150.000 đ 7.300.000 đ
21 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 5000lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 5000lit Đứng 15.650.000 đ 10.100.000 đ
22 Bồn nước nhựa Bơ Nhựa 300lit Sơn Hà Bơ Nhựa 300lit Sơn Hà 1.250.000 đ 900.000 đ
23 Bồn nước nhựa Bồn Nhựa Vân Đá 300lit Đứng Bồn Nhựa Vân Đá 300lit Đứng 1.530.000 đ 1.000.000 đ
24 Bồn nước nhựa Bơ Nhựa 500lit Sơn Hà Bơ Nhựa 500lit Sơn Hà 1.500.000 đ 1.100.000 đ
25 Bồn nước nhựa Bơ Nhựa 700lit Sơn Hà Bơ Nhựa 700lit Sơn Hà 2.000.000 đ 1.400.000 đ
26 Bồn nước nhựa Bơ Nhựa 1000lit Sơn Hà Bơ Nhựa 1000lit Sơn Hà 2.600.000 đ 1.900.000 đ
Bồn tự hoại / bể phốt
1 Bồn tự hoại / bể phốt Bồn tự hoại septic 1600lit [1.6m3 khối] Bồn tự hoại septic 1600lit [1.6m3 khối] 7.200.000 đ 5.200.000 đ
2 Bồn tự hoại / bể phốt Bồn tự hoại septic 2200lit [2.2m3 khối] Bồn tự hoại septic 2200lit [2.2m3 khối] 11.400.000 đ 7.300.000 đ
Chậu rửa chén inox
1 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S860S®️ Chậu rửa inox S860S®️ 1.350.000 đ 800.000 đ
2 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S105D®️ Chậu rửa inox S105D®️ 2.840.000 đ 2.000.000 đ
3 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S447S®️ Chậu rửa inox S447S®️ 550.000 đ 500.000 đ
4 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S80D®️ Chậu rửa inox S80D®️ 2.730.000 đ 1.900.000 đ
5 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S100S®️ Chậu rửa inox S100S®️ 1.380.000 đ 900.000 đ
6 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S78D®️ Chậu rửa inox S78D®️ 2.210.000 đ 1.400.000 đ
7 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S79S®️ Chậu rửa inox S79S®️ 700.000 đ 600.000 đ
8 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S50D®️ Chậu rửa inox S50D®️ 1.830.000 đ 1.200.000 đ
9 Chậu rửa chén inox Chậu rửa inox S82D®️ Chậu rửa inox S82D®️ 2.830.000 đ 2.000.000 đ
Bồn nước inox công nghiệp
1 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 7m3 khối đứng [7000lit] inox SUS 304 Bồn nước 7m3 khối đứng [7000lit] inox SUS 304 21.300.000 đ 21.100.000 đ
2 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 7m3 khối ngang [7000lit] inox SUS 304 Bồn nước 7m3 khối ngang [7000lit] inox SUS 304 19.500.000 đ 19.300.000 đ
3 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 8m3 khối đứng [8000lit] inox SUS 304 Bồn nước 8m3 khối đứng [8000lit] inox SUS 304 22.500.000 đ 22.100.000 đ
4 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 8m3 khối ngang [8000lit] inox SUS 304 Bồn nước 8m3 khối ngang [8000lit] inox SUS 304 21.700.000 đ 21.300.000 đ
5 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 9m3 khối đứng [9000lit] inox SUS 304 Bồn nước 9m3 khối đứng [9000lit] inox SUS 304 24.800.000 đ 24.100.000 đ
6 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 10m3 khối đứng [10000lit] inox SUS 304 Bồn nước 10m3 khối đứng [10000lit] inox SUS 304 30.400.000 đ 29.500.000 đ
7 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 10m3 khối ngang [10000lit] inox SUS 304 Bồn nước 10m3 khối ngang [10000lit] inox SUS 304 34.200.000 đ 33.500.000 đ
8 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 15m3 khối đứng [15000lit] inox SUS 304 Bồn nước 15m3 khối đứng [15000lit] inox SUS 304 40.500.000 đ 38.900.000 đ
9 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 14m3 khối ngang [14000lit] inox SUS 304 Bồn nước 14m3 khối ngang [14000lit] inox SUS 304 46.200.000 đ 45.700.000 đ
10 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 15m3 khối ngang [15000lit] inox SUS 304 Bồn nước 15m3 khối ngang [15000lit] inox SUS 304 50.200.000 đ 49.700.000 đ
11 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 20m3 khối ngang [20000lit] inox SUS 304 Bồn nước 20m3 khối ngang [20000lit] inox SUS 304 60.300.000 đ 59.700.000 đ
12 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 25m3 khối ngang [25000lit] inox SUS 304 Bồn nước 25m3 khối ngang [25000lit] inox SUS 304 76.400.000 đ 75.600.000 đ
13 Bồn nước inox công nghiệp Bồn nước 30m3 khối ngang [30000lit] inox SUS 304 Bồn nước 30m3 khối ngang [30000lit] inox SUS 304 93.200.000 đ 92.300.000 đ
14 Bồn nước inox công nghiệp Bồn inox Lắp Ghép Công Nghiệp Sơn Hà Bồn inox Lắp Ghép Công Nghiệp Sơn Hà 10 đ 0 đ
Máy lọc nước RO
1 Máy lọc nước RO Máy lọc nước 10 cấp Platinum™ Máy lọc nước 10 cấp Platinum™ 20.500.000 đ 11.900.000 đ
2 Máy lọc nước RO Máy lọc nước 10 cấp Luxury™ Máy lọc nước 10 cấp Luxury™ 12.800.000 đ 7.600.000 đ
3 Máy lọc nước RO Máy lọc nước 9 lõi Friendly®️ Máy lọc nước 9 lõi Friendly®️ 6.650.000 đ 4.500.000 đ
4 Máy lọc nước RO Máy lọc nước 9 lõi Luxury®️ Máy lọc nước 9 lõi Luxury®️ 8.100.000 đ 5.100.000 đ
Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp
1 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Bộ Vòi Lavabo SHC-FA391 Bộ Vòi Lavabo SHC-FA391 1.830.000 đ 1.400.000 đ
2 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Bộ Vòi Lavabo SHC-FA355 Bộ Vòi Lavabo SHC-FA355 1.730.000 đ 1.300.000 đ
3 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Bộ Vòi Lavabo SHC-FA292 Bộ Vòi Lavabo SHC-FA292 1.960.000 đ 1.500.000 đ
4 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Sen cây tắm SHC-CF502T-1 Sen cây tắm SHC-CF502T-1 6.860.000 đ 5.400.000 đ
5 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Sen cây tắm SHC-C6076M-2 Sen cây tắm SHC-C6076M-2 6.760.000 đ 4.900.000 đ
6 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Bộ sen tắm SHC-FD391 Bộ sen tắm SHC-FD391 3.460.000 đ 2.700.000 đ
7 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Bộ sen tắm SHC-FD292 Bộ sen tắm SHC-FD292 2.850.000 đ 2.300.000 đ
8 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Bộ sen tắm SHC-FD355 Bộ sen tắm SHC-FD355 3.380.000 đ 2.700.000 đ
9 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Vòi chậu rửa SHC 3001 Vòi chậu rửa SHC 3001 1.160.000 đ 900.000 đ
10 Bộ sen vòi nóng lạnh cao cấp Vòi chậu rửa SHC 3003 Vòi chậu rửa SHC 3003 1.710.000 đ 1.400.000 đ
Bảng Giá Chân Cao Bồn inox Đứng & Ngang
1 Bảng Giá Chân Cao Bồn inox Đứng & Ngang Bảng giá chân cao bồn nước inox®️ Bảng giá chân cao bồn nước inox®️ 1.000 đ 0 đ
Bảng báo giá Máy nước nóng mặt trời | thái dương năng | Bồn nước | Bồn inox | Bồn nhựa | Bể phốt $ tại Kênh điều cấp của chính hãng CTy Sơn Hà
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng

Xem Thêm sản phẩm

Copyrights © 2019 Máy nước nóng mặt trời | thái dương năng | Bồn nước | Bồn inox | Bồn nhựa | Bể phốt $ tại Kênh điều cấp của chính hãng CTy Sơn Hà. All rights reserved.
Zalo

Trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển, từ một nhà sản xuất bồn chứa nước Inox, máy năng lượng thái dương năng Sơn Hà Sài Gòn đã định hướng chiến lược phát triển đầu tư mở rộng vào công nghệ sản xuất: Bồn nhựa. Đến ngày nay, Sơn Hà Sài Gòn đã trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bồn nước Inox và bồn nước nhựa, máy năng lượng mặt trời, bồn rửa chén, máy lọc nước RO. Các sản phẩm này được bán cho người sử dụng cuối cùng hoặc bán cho các dự án, công trình, doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm này phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh Sản phẩm của Công ty được phân phối trên phạm vi từ Miền Trung đến Nam Bộ thông qua hơn 80 nhà phân phối và hơn 10.000 nhà đại lý/điểm bán.

☎️Lhệ đặt hàng từ hãng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/ctysonhasg_optimized-0254.jpg

Máy nước nóng mặt trời | thái dương năng | Bồn nước | Bồn inox | Bồn nhựa | Bể phốt $ tại Kênh điều cấp của chính hãng CTy Sơn Hà

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

☎️Lhệ đặt hàng từ hãng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-20T11:13:55+07:00

Sơn Hà mong muốn người tiêu dùng sẽ thấy rõ hơn hình ảnh một Sơn Hà đa dạng về sản phẩm, lĩnh vực, ngành nghề. Nhận diện logo Sơn Hà mới mềm mại với thiết kế hiện đại là biểu tượng của một Sơn Hà hết lòng vì khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết chất lượng sản phẩm của Sơn Hà với người tiêu dùng trong và ngoài nước. BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ. Vật liệu: inox sus 304 nhập khẩu siêu bền được sản xuất trên dây truyền tự động hóa hiện đại bậc nhất cùa nhật bản ✓Thiết kế thân bồn: Lốc 5 gân kép phân bố đều trên thân bồn, nâng cao độ cứng vững và kéo dài tuổi thọ sản phẩm gấp đôi so với sản phẩm thông thường. ✓Chân đế siêu bền: Với chân đế mới to hơn, làm bằng inox siêu bền, bản V3, luôn vững chãi kể cả khi thời tiết mưa bão, giông tố. ✓An toàn khi sử dụng Bồn Nước Sơn Hà để đảm bảo vệ giữ vệ sinh ngồn nước sạch không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cho người sử dụng Thông tin liên hệ: Hotline đặt hàng: 0948 611 119 - Email. kinhdoanh@sonha-sg.com.vn - website bán chính thức. https://sonha-sg.com.vn/ - https://congtysonha.vn/

⚡️giá tại nhà sản xuất với chính sách hậu mãi tốt nhất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/ctysonhasg_optimized-0254.jpg

Máy nước nóng mặt trời | thái dương năng | Bồn nước | Bồn inox | Bồn nhựa | Bể phốt $ tại Kênh điều cấp của chính hãng CTy Sơn Hà

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

⚡️giá tại nhà sản xuất với chính sách hậu mãi tốt nhất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-20T11:20:36+07:00

Sơn Hà mong muốn người tiêu dùng sẽ thấy rõ hơn hình ảnh một Sơn Hà đa dạng về sản phẩm, lĩnh vực, ngành nghề. Nhận diện logo Sơn Hà mới mềm mại với thiết kế hiện đại là biểu tượng của một Sơn Hà hết lòng vì khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết chất lượng sản phẩm của Sơn Hà với người tiêu dùng trong và ngoài nước. ✓Vật liệu: inox sus 304 và 316 nhập khẩu siêu bền được sản xuất trên dây truyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu ✓Công nghệ: dòng titan ống dầu & ống chân không: sản phẩm được thiết kế 2 lựa chọn để phù hợp với mọi nguồn nước. sử dụng cho nguồn nước dễ đóng cặn đá vôi. ✓Ruột bình bảo ôn: inox cao cấp SUS 316 là chất liệu cao cấp cực kỳ an toàn, được sử dụng trong công nghệ thực phẩm. cách nhiệt mật độ cao cho thời gian dữ nhiệt lên đến 96h - 120h ✓Thân thiện với môi trường: Sản phẩm sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên là ánh sáng mặt trời nên không tạo ra các chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường ✓An toàn khi sử dụng: sử dụng Thái Dương Năng, các nguy cơ cháy nổ, chập điện được loại bỏ hoàn toàn Thông tin liên hệ: Hotline đặt hàng: 0948 611 119 - Email. kinhdoanh@sonha-sg.com.vn - website bán chính thức. https://sonha-sg.com.vn/ - https://congtysonha.vn/

Tháng ưu đãi ⏬ $ 35% các sản phẩm tại nhà sản xuất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/ctysonhasg_optimized-0254.jpg

Máy nước nóng mặt trời | thái dương năng | Bồn nước | Bồn inox | Bồn nhựa | Bể phốt $ tại Kênh điều cấp của chính hãng CTy Sơn Hà

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Tháng ưu đãi ⏬ $ 35% các sản phẩm tại nhà sản xuất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-20T11:31:56+07:00

Bồn nước sơn hà

máy nước nóng mặt trời

bể phốt bồn tự hoại | bồn nhựa | bồn nước inox | Máy năng lượng mặt trời